Сайт на проекта: www.digital.bia-bg.com

Наименование на проекта: Готови за дигитална трансформация чрез съвместни действия на социалните партньори за развитие на специфични дигитални умения на работната сила в предприятията

Номер на договора за финансиране: BG05M9OP001-1.128-0007-C01

Период на изпълнение: 01.12.2021 - 30.06.2023

Бюджетна линия: BG05M9OP001-1.128 - Развитие на дигиталните умения - Компонент 2

Финансираща институция/програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Общ бюджет: 2 028 390.00 лв.

Цели: Създаване на специфична среда, модели и инструменти за повишаване на специфичните дигитални умения на работната сила в 16 икономически дейности/поддейности по КИД 2008.

Целеви групи: Работодатели и заети лица, вкл. самостоятелно заети

Основни дейности: Комплекс от взаимообвързани действия, които включват изследване на потребности от дигитални умения по икономически дейности, разработване на профили за дигитални умения по ключови длъжности, тестване на текущите дигитални умения на работната сила чрез разработени инструменти за оценка на компетенции и учебни програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения.

Основни резултати:

 • 16 доклада с резултатите от изследването и анализа на потребностите от дигитални умения в съответните 16 сектора;
 • тествани и валидирани 80 унифицирани профили за дигитални умения по ключови длъжности и/или професии;
 • 2 бр. разработени инструменти за тестване на текущи дигитални умения на работната сила по икономически дейности, които ще тестват текущите дигитални умения на над 500 заети лица от 16 икономически дейности;
 • 16 разработени препоръчителни програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения по икономически сектори;
 • 16 броя разработени уч. съдържания на е-обучения за развитие на специфични дигитални умения;
 • Разработени и приети със секторни споразумения 16 секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения;
 • Разработени 16 броя Методически указания за поддържане и надграждане на дигиталните умения на работещите по сектори за осигуряване на продължаващо обучение;
 • Комуникационна кампания за повишаване на осведомеността на работодатели и служители относно необходимостта от развитието на дигитални умения;
 • Разработени и внедрени в два икономически сектора два модела и програми за социално партньорство в областта на дигитализацията;
 • Обучени онлайн над 500 заети лица по програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения, според изискванията за професия/длъжност

Икономическите сектори, включени в проекта, са:

 1. Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия (код 10.3),
 2. Производство на растителни и животински масла и мазнини (10.4),
 3. Производство на мляко и млечни продукти (10.5),
 4. Производство на други хранителни продукти (10.8),
 5. Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене (код 16),
 6. Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон (код 17),
 7. Производство на основни химични вещества (код 20.1)
 8. Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове (код 20.3)
 9. Производство на електрически съоръжения (код 27)
 10. Производство на превозни средства, без автомобили (код 30)
 11. Производство на мебели (код 31)
 12. Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети (код 46)
 13. Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети (код 47)
 14. Хотелиерство (код 55)
 15. Ресторантьорство ( код 56)
 16. Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих (код 93)

Роля на БСК в проекта: Бенефициент

Партньори по проекта: Министерство на труда и социалната политика, Конфедерация на независимите синдикати в България

Географски обхват: Национален

Сайт на проектаhttp://digital.bia-bg.com/

Имейл за връзка: digital@bia-bg.com

Светлана Дончева
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 26
Прочетено:668