Дата: 19.02.2015

Източник: БСК

Прочетено: 2034

Във връзка с изпълнението на европейския проект GEMA, БСК провежда анкета сред предприятия от всички сектори, за да оцени състоянието на равнопоставеността на половете и участието на жените при вземането на решения в ръководни органи на предприятията.

Много изследвания в световен мащаб показват, че подобряването на равнопоставеността между половете в управителни органи и управленски екипи носи значителни социални и икономически ползи за отделния човек, предприятието и обществото. В този проект, съфинансиран от Програма Прогрес на Европейския съюз, ние проучваме икономическите и бизнес въздействия от разнообразието на полове в управителни съвети и висши ръководни екипи в България, Словения, Македония и Хърватска. Въз основа на резултатите от това проучване и други данни, ние можем да дадем на фирмите доказателство за икономическото въздействие и да предоставим приложими насоки за подобряване на равенството между половете.

Молим за Вашата помощ по този важен проект чрез попълването на кратка (20 минутна) анкета за равенство на половете и управителния орган във Вашето предприятие. Моля, попълнете тази анкета, само ако предприятието има управителен съвет (или подобен орган на управление). Анкетата се попълва еднократно за Вашето предприятие от настоящ член на управителния орган (за предпочитане председател) или от някого, който е добре осведомен за предприятието и органа на управление.

Цялата предоставена от Вас информация ще бъде разглеждана в строга поверителност, като от посочените отговори няма да може да се извлече информация за конкретно лице или предприятие.