Дата: 28.03.2016

Източник: БСК

Прочетено: 3138

Средно 20% по-ниско заплащане получават у нас жените спрямо мъжете по данни на НСИ, а според Световния икономически форум, в глобален мащаб са необходими 118 години, за да се постигне абсолютно равенство между половете. У нас по статистика всеки ден жените работят в домакинството средно два часа повече от мъжете и имат един час по-малко свободно време.

Жените представляват 52% от европейското население, но са само 34% от самостоятелно заетите и 30% от стартиращите предприемачи. „Блумберг“ изчислява, че около 70% от потребителските разходи в световен мащаб се контролират от жените, които са и по-високо образованата част от европейците – 60% от завършилите висше образование в ЕС са от нежния пол.

На този фон мъжете превъзхождат числено жените на ръководни позиции във фирмения сектор в ЕС. Едва 20,2% от членовете на управителни съвети в най-големите 613 предприятия, котирани на фондовите борси в ЕС, са жени. От 28 национални централни банки, само кипърската се управлява от жена. Само две са държавите, които имат финансов министър жена – Швейцария и Румъния.

Заради въвеждането на квоти, в някои страни-членки, като Норвегия, Франция, Италия и Холандия, има значителен напредък при подобряване на баланса на половете в управителни органи. Добър пример е и Великобритания, в която е създадено специално министерство по въпроса за равнопоставеността на половете, а държавата насърчава с финансова помощ компаниите, които развиват добри модели на управление.

В България, по данни на Министерството на икономиката, 40 000 от собствениците на фирми у нас са жени, а 18% от тях са собственици на големи предприятия. Жените-мениджъри са предимно в секторите търговия и услуги, но все по-често ги срещаме и в хотелиерството, както и в сферата на недвижимите имоти.

В проучване на Маккинзи & Къмпани от 2007 г. бе установено, че фирми с по-разнообразно участие на двата пола в управленските си екипи надминават средното ниво в съответния сектор с около 48% пункта по отношение на печалбата преди лихви и данъци. Жените показват и по-добро трудово представяне спрямо мъжете, благодарение на по-развитата си интуиция и дипломатичност. Освен това, те са по-дисциплинирани и по-работоспособни от другия пол.

От 2014 г. Българската стопанска камара, заедно с партньори от Македония, Словения, Хърватска и Великобритания, осъществява европейския проект GEMA по Програма „Прогрес“ на ЕС, чийто основен фокус е балансът на половете при вземане на икономически решения в управителните органи. Резултатите от проекта показват, че в управителните съвети с по-балансирано участие на половете има по-добро стратегическо изпълнение на задачите, а по-високият дял на жените в УС води до по-високи нива на производителност.

Жените представляват важна потребителска група и има нужда гласът им да бъде чут във висшите управленски екипи“, казва координаторът на GEMA от страна на БСК Бранимир Ханджиев и допълва, че подобряването на равенството на половете е важно, не само заради социалната справедливост, но също така има убедителна икономическа обосновка. Според него, особено в сегашните времена на икономически трудности, за фирмите и европейските икономики е от решаващо значение да повишат своята конкурентоспособност чрез използване на пълния потенция на наличните си ресурси. Това несъмнено включва компетенциите, които жените внасят в процеса на вземане на решения.

Причините за неравнопоставеността на половете са сложни и многостранни - от дълбоко вкоренени социални норми и стереотипи до нагласите и поведението на отделния човек, предубеденост в организационните култури и практики в предприятията“, казва още Бранимир Ханджиев.

В рамките на GEMA и по повод международния ден на жената, на 7 март 2016 г. се проведе дискусия на тема „Баланс на половете в бизнеса - да счупим стъкления таван, организирана от БСК в партньорство с Асоциацията на жените предприемачи в България “Селена”. В събитието се включиха представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на икономиката и на КНСБ, фондация "Джендър проект в България", представители на браншови организации и жени предприемачи. В хода на дискусията бяха изразени мнения, че най-трудно пробиваем е стъкленият таван при жените-мениджъри на средно ниво и че една жена застава на пост тогава, когато мъжът не може, а изводът е, че дамите непрекъснато трябва да се доказват.