• Насърчаване на балансираното участие на мъже и жени при вземането на икономически решения
 • Изследване, трансфер на знания и повишаване на информираността по темата
 • Създаване на наръчник с данни и анализи за балансираното вземане на решения от половете
 • Споделяне на знания, добри практики, резултати от проучвания и сравнителни анализи, чрез повишаване на осведомеността (работни срещи и конференции)
 • Създаване на доброволен кодекс за поведение за равнопоставеност на половете в ръководни органи и привличане на предприятия от участващите страни
   

LinkedIn

FB GEMA Community

Целеви групи
 1. Социалните партньори: работодателски организации, представители на работниците и социално-икономическите съвети в страните-партньори и ЕС;
 2. Предприятия в страните-партньори
 3. Широката общественост
   
Финансиране
ГД Правосъдие (ЕК) – програма Прогрес
Обхват
Международен
Бюджетна линия
412.797 EUR
Партньори
 1. Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес БСК
 2. Асоциация на работодателите на Словения ZDS
 3. Хърватска работодателска асоциация HUP
 4. Конфедерация на работодателите на Македония
 5. Университета на Улвърхамптон, Великобритания
 6. EuroCoop, Словения
   
Людмила Мецова
София 1000, Алабин 16-20, стая 204
+3592 932 09 22
Мартин Стоянов
София 1000, Алабин 16-20, стая 206
+3592 932 09 33
Прочетено:6153