16.12.2020

УС на БСК определи представителите на БСК в ИСС, изслуша доклад за дейността на Камарата през последното тримесечие и прие план за работата си през първото полугодие на 2021 г.

На 16 декември 2020 г. се проведе последното за годината редовно заседание на Управителния съвет на БСК. С оглед епидемичната обстановка в страната заседанието протече онлайн.

УС на БСК определи за представители на БСК в Икономическия и социален съвет на РБ Радосвет Радев – председател на БСК, и зам.-председателите на Камарата Мария Минчева и Станислав Попдончев. Те ще са част от група 1 – работодатели на ИСС. Решението е взето във връзка с решението на Народното събрание от 03.12.2020 г. за избор на нов председател на ИСС и произтичащата от това необходимост от обновяване на състава на Съвета.

Членовете на УС изслушаха доклад за дейността на БСК през последното тримесечие, в който се представя обобщена информация за участията на представители на Камарата в Националния съвет за тристранно сътрудничество, Икономическия и социален съвет на РБ и други органи за партньорство, както и за изготвените становища и защитавани позиции в подкрепа на бизнеса.

През първото полугодиие на 2021 г. ще се проведат три заседания на УС на БСК – на 3 февруари, 7 април и 9 юни, съгласно утвърдения днес план.

За пълноправни членове на БСК Управителният съвет на Камарата утвърди две браншови организации:

  • Българска оползотворяваща и рециклираща асоциация (БОРА) – сдружение, осъществяващо дейност в частна полза, изразяваща се във формиране, представяне и защита на асоциираните интереси на своите членове, работещи в сферата на оползотворяващата и рециклираща индустрия. Към настоящия момент в сдружението членуват 39 юридически лица. БОРА е учредена през 2009 г. с основна цел по-доброто управление на отпадъците страната. Асоциацията допринася за развитието на рециклиращата индустрия в България и за създаването на благоприятна среда за увеличаване на чуждите инвестиции в тази област; проучва и предоставя на своите членове информация за производствените, техническите, екологичните и научните нововъведения в областта на рециклирането и оползотворяването на отпадъци. БОРА подпомага развитието на деловите взаимоотношения между членовете на Асоциацията и партньорски организации с цел намиране на нови пазари. Подпомага своите членове при обсъждането и решаването на проблеми от екологичен характер, свързани с дейността по рециклиране и оползотворяване на отпадъци.
  • Асоциация на промишленото птицевъдство (АПП) е сдружение с нестопанска цел, учредено през септември 2020 г. и обединяващо птицевъдите. Към настоящия момент в асоциацията членуват 28 юридически лица. Асоциацията работи за развитието на птицевъдството, за подобряване на качеството и за повишаване на икономическия ефект на произведената птицевъдна продукция и за бъдещото развитие на птицевъдството и птицепреработващата промишленост. Членовете на Асоциацията имат за цел все по-пълно задоволяване потребностите на страната с висококачествени яйца и птиче месо и престижно присъствие на външните пазари.

 

 __________

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ

В ПЕРИОДА 01.10.2020-16.12.2020 г.

 

Национален съвет за тристранно сътрудничество (НСТС)

В посочения период бяха проведени 6 заседания на НСТС, на които бяха обсъдени:

  • Промени в мярката 60/40 (средства за запазване на заетостта), касаещи периода 01.10.-31.12.2020 г.;
  • План за действие за изпълнение на Националното тристранно споразумение;
  • Проектите на Закон за държавния бюджет на република България 2021, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване 2021 г., Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса 2021 г.;
  • Проект на постановление на МС за определяне на размера на минималната работна заплата за 2021 г.;
  • Представеният от правителството Проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България;
  • Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, регламентиращ фазата на изплащане на пенсиите от пенсионно-осигурителните дружества, в рамките на допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Икономически и социален съвет

По инициатива на г-н Радосвет Радев, ИСС разработи и прие становище по Плана за възстановяване и устойчивост като обща позиция на работодатели и синдикати. Становището на ИСС беше коментирано с екипа на Томислав Дончев на среща на 11.12.2020 г.

БСК участва и в разработване на становище на тема „Активното стареене в условията на демографска криза“, което предстои да бъде прието през месец декември. Съдокладчик е Мария Минчева.

Позиции и работни срещи в защита интересите на членовете на БСК:

В посочения период БСК изготви и разпространи позиции и становища по:

Сформиране на позиция на БСК по План за възстановяване и устойчивост на Република България

БСК организира консултация сред членовете си по отделните части на Плана, на базата на които беше изготвено становището на БСК. Становищата на работодателските и синдикалните организации бяха обсъдени на заседание на НСТС през месец ноември, както и на нарочна среща в рамките на ИСС на 11.12.2020 г.

Споразумение между социалните партньори за определяне на механизъм за МРЗ

На този етап разговорите са замразени за доуточняване на позициите между работодателските организации.

Процедура за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите

Процедурата приключи. Очаква се доклад на комисията.

 

Дата: 16.12.2020

Източник: БСК

Прочетено: 1327