08.11.2018

Неработеща и некомпетентна администрация, некачествено и нестабилно законодателство, и липса на работна ръка са основните проблеми, стоящи пред фирмите, опериращи в сферата на услугите и търговията. Това стана ясно на проведена днес, 8 ноември 2018 г., среща в БСК с ръководители на 15 браншови организации, членуващи в Камарата.

Особено остри бяха изказванията от страна на браншовиците по отношение липсата на нормална комуникация с държавната администрация. Вече може да се говори за наложил се маниер да не се отговаря на писма, да се забавят преписки, да не се спазват административни срокове. Под всякаква критика е и подборът на заети в администрацията – властват некомпетентност и неграмотност.

Всички участници в срещата изразиха желание и готовност да се включват с експертиза в най-ранните етапи на подготовка на нормативни промени, за да се гарантира стабилност на законодателството и по-качествена бизнес среда. В този смисъл, със съжаление беше констатирано, че най-често промените се правят без необходимото ефективно консултиране и оценка на въздействието, без отчитане на обективните обстоятелства и механизми на функциониране на бизнеса в една или друга икономическа сфера, а това води до нормативен хаос, до невъзможност за изпълнение на вменени задължения и, в крайна сметка – до необходимост от нови и нови промени на регламентите. Администрацията често няма нужните компетенции за създаването на нови регламенти, особено в областта на новите индустрии, като например, електронната търговия, фасилити мениджмънта и др., където има необходимост от изцяло ново законодателство. В тази връзка, представителите на съответните сектори са готови да съдействат с експертиза, така че новите регламенти да бъдат по-качествени, а оттам – по-трайни и допринасящи, а не възпрепятстващи развитието на бизнеса.

Друг голям проблем е отказът на държавата ефективно да се справи с високото ниво на сива икономика, която генерира нелоялна конкуренция и лоша бизнес среда. От всички акции срещу сивата икономика в крайна сметка страда белият бизнес, единодушни бяха участниците в срещата.

Сред поставените днес проблеми беше и този с определянето на такса „битови отпадъци“. Беше изразено несъгласие с намерението за поредно двугодишно отлагане на влизането в сила на принципа „замърсителят плаща“ и продължаващото определяне на таксата на база отчетната стойност на активите или данъчната оценка на имота.

Представителите на браншовите организации се обявиха за повече възможности за саморегулация на бизнеса, вкл. за стартиране на дискусия за Закон за браншовите организации. Поставен беше и въпросът за остарялата нормативна уредба на трудово-правните отношения, респективно – за необходимостта от нов Кодекс на труда, съобразен със съвременните икономически условия.

В хода на разговора, като особено полезни за развитието и управлението на човешките ресурси бяха посочени два от проектите с европейско финансиране, които БСК развива през последните години – MyCometence и EduLab, в които браншовите организации имат немалък принос и участие.

От страна на БСК в днешната среща участваха изпълнителният председател Радосвет Радев, зам.-председателите Димитър Бранков, Камен Колев и Петър Денев, главният секретар Добри Митрев и директори на направления. Участващите браншови организации бяха: Асоциация за обучение в транспорта (Видко Митрович - председател), Български съюз на оптометристите (Мила Драгомирова – председател, и Галя Кирилова - член на УС), Индустриален клъстер „Сигурност“ (Александър Иванов – председател, и Татяна Иванова – изп. председател), Българска туристическа камара (Георги Николов – председател, и Борис Гълъбов – зам.-председател), Асоциация на денталните дилъри в България (Васил Попов – председател, и Маргарита Тотева – член на УС), Българска е-комерс асоциация (Жанет Найденова – председател, и Николай Бакалов – член на УС), Асоциация за екологичен инженеринг (Михаел Делийски – председател), Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд (Валентин Илиев – председател, и Светла Ушанска – член на УС), Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия (Десислава Тортопова – председател), Българска асоциация „Почистване“ (Даниела Петкова – председател), Българска камара за охрана и сигурност (Янко Кръстев – член на УС), Българска фасилити мениджмънт асоциация (Деница Илиева – изп. директор), Национален браншови съюз „Надзор и поддръжка на асансьори, подемници (Дилян Пенчев – зам.-председател), Национална организация на митническите агенти (Емил Дандолов – председател) и Съюз на автосервизите – София (Емил Германов – председател).

Това е четвъртата по ред подобна среща на ръководството на БСК, като преди това бяха проведени разговори с организациите от производствените сектори на икономиката, от хранително-питейната индустрия и от сферата на образованието и науката. И по време на предходните срещи бяха очертани аналогични проблеми, за чието преодоляване БСК се ангажира да работи активно, с подкрепата и експертното съдействие на браншовите организации.

„Ценя всяка Ваша дума, изречена днес, оценявам подкрепата и партньорството Ви. Държавната администрация забравя, че не ни е началник, а функционира, благодарение на нашия труд, нашите данъци. Щедростта на бюджета е възможна именно заради усилията на работодателите, затова не можем да не отчетем с неудовлетворение, че бюджетът е агресивен към бизнеса и щедър към всички останали“, каза в края на днешния разговор изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев. Той се ангажира Камарата да продължи да следва линията си на обективност и своевременно да реагира при установени проблеми в областта на нормотворчеството и по отношение на лошите административни практики.

_________ 

Вж. СНИМКИ ОТ СРЕЩАТА

 

Дата: 08.11.2018

Източник: БСК

Прочетено: 12605