Дата: 14.09.2009

Източник: БСК

Прочетено: 5990

20 участници от осем партньора, от шест страни от югоизточния регион на Европа, дадоха старт на 3-годишния проект LUDUS, който ще продължи от 1 май 2009 г. до 30 април 2012 година. Участниците направиха своята първа среща през месец юни в Янина, Гърция, където обсъдиха общата процедура за работа по проекта и изпълнението на различните дейности.

Цел на проекта LUDUS (от латински: “игра”), който се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие, е създаването на Европейска мрежа за трансфер на знания и разпространение на най-добри практики в иновационната област на сериозните игри. Сериозните игри се възприемат като приложения, които са разработени с игрална технология и принципи на оформление, предлагащи обучение, симулиране на ситуации или образование, докато потребителят се забавлява, каквато е основната цел. Сериозният хазарт включва игри, които ангажират потребителите в тяхното занимание и допринасят за постигането на определена цел, различаваща се от чистото забавление.

Тъй като сериозните игри са нова иновационна област, има много силна нужда от трансфер на знания, като се предлага обучение, насърчаване на работа в мрежа, повишаване на информираността, за да се улесни сближаването на югоизточно-европейските изследователски и бизнес клъстери.

В контекста на проекта LUDUS се провеждат редица дейности, които подпомагат трансфера на знания, работата в мрежа и споделянето на експертиза в района на Югоизточна Европа. Тези дейности целят насърчаването на обучение, развитие на умения и производствен потенциал в местните фирми по ИТ и персонал в областта на сериозните игри. Освен всичко, дейностите на LUDUS включват анализ на най-авангардните технологии в сериозния хазарт, преглед на готовността/ интереса на фирмите по ИКТ в Югоизточна Европа към развитието на сериозния хазарт, организацията на семинари, европейски конференции, курсове за обучение, конкурси за най-добри учебни игри, отворени учебни лаборатории, създаване на онлайн база данни от експерти и участващи организации, разработване на уебсайт и справочна библиотека, рекламни дейности и ръководство за най-добрите практики.

Проектът се съфинансира от Програмата за транснационално сътрудничество на Югоизточна Европа . Програмата цели развитието на транснационално партньорство по въпроси от стратегическо значение, за да подобри процеса на териториална, икономическа и социална интеграция, като допринесе за съгласуваност, стабилност и конкурентоспособност в региона.

Участници в проекта LUDUS са:

BIC: Бизнес иновационният център на Епир, Гърция.

PROMEA: Гръцко дружество за насърчаване на методологиите за изследвания и развитие.

POLIMI: Центърът METID (Център за методи и технологии за дидактични иновации) е част от Политехническия университет на Милано.

UNIMIB: Университетът на Милано (участва чрез ‘департамента за естествени науки’).

БСК: Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес, като национална асоциация, която обхваща предприятия и организации от всички сектори на икономиката.

ARIES: Асоциация на румънската електронна и софтуерна индустрия.

BSC: Центърът за бизнес подкрепа Kranj, който представлява регионална агенция за развитие в Словения.

INNOSTART: Националният бизнес и иновационен център в Будапеща, Унгария.

За допълнителна информация за всеки, който проявява интерес към сериозните игри – браншови организации, индустриални стопански асоциации, малки и средни предприятия, висши учебни заведения, асоциации по информационни технологии и комуникации и други:

Бранимир Ханджиев -
Главен директор, Център за международни организации и програми
Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес
Ул. Алабин 16-20, 1000 София
Тел. 987 09 91, 93 209 22
Факс: 987 26 04
e-mail: branimir@bia-bg.com; martin@bia-bg.com