Център „Предприемачество“ включва следните програми:

 1. Икономически и финансови въпроси
 2. Наука и иновации, Икономика 4.0
 3. Регулаторна среда
 4. Дружествено право. Конкуренция
 5. МСП
 6. Енергетика и климат
 7. Регионално развитие и инфраструктура. Транспорт
 8. Туризъм
 9. Селско и горско стопанство

Дейността на центъра цели да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на предприятията в България, облекчаване на регулаторната среда и условията за бизнес. За целта Центърът:

 • Участва в работата на национални органи и институции, включително междуведомствени работни групи, консултативни съвети, Комитети за наблюдение и др.;
 • Изготвя предложения за промени в нормативната уредба;
 • Разработва наръчници, методологически пособия и др.
 • Организира дискусии, семинари и други обучения;
 • Предоставя индивидуални консултантски услуги.

Областите на политики и проблемни направления, включени във функционалните отговорности на центъра са:

 • Вътрешен пазар, конкуренция, обществени поръчки, държавни помощи
 • Инвестиции, ПЧП, държавни предприятия
 • Технологично развитие, изследвания и иновации, конкурентоспособност
 • Цифровизация и Индустрия 4.0
 • Стандартизация, сертификация, акредитация
 • Енергетика, енергийна ефективност и енергиен пазар
 • Климат и околна среда
 • Държавна администрация, бюджет
 • Данъци и финанси
 • Счетоводна политика
 • Статистика
 • МСП и предприемачество
 • Транспорт
 • Агро сектор, хранителна и питейна индустрия
 • Туристическа индустрия
 • Регионално развитие и сближаване

Силвия Тодорова

Директор на Център "Предприемачество"