Център "Международни организации и програми" функционира в БСК от 1993 г., с което се поставя началото на активна дейност по планиране, развитие и осъществяване на международни проекти, финансирани по различни програми, в сътрудничество с европейски и български партньори.

Сред основните дейности на центъра са:

 • Информиране на членовете на БСК за изискванията на ЕС към българския бизнес;
 • Подпомагане на членовете на БСК в процеса на европейския социален диалог, вкл. създаване на възможности за участие на браншовите организации в дейността на европейските секторни федерации;
 • Прилагане на добри европейски практики в различни области, вкл.:
  • Онлайн системи за обучение в областта на управлението на качеството и на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
  • Създаване на служби по трудова медицина към работодателски организации;
  • Развитие на предприятия за производство на зелена енергия;
  • Управление на промяната в индустриалните отношения;
  • Гъвкава заетост и развитие на социалния диалог в страните от ЦИЕ;
  • Въвеждане на „сериозните игри” като инструмент в управлението на човешките ресурси и др.

Центърът координира сътрудничеството на БСК с международни организации, в т.ч.:

 • BUSINESSEUROPE (Конфедерацията на европейския бизнес) и членуващите в него национални бизнес организации от 35 европейски държави;
 • Международната организация на труда (МОТ) и Международния учебен център на МОТ в Торино;
 • Международната организация на работодателите.

Мартин Стоянов

Главен експерт