Представяне

Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите (НБСХС) е работодателска неправителствена организация. Учреден е на 17.07.2013 година. Седалището на организацията е в град София.

Съюзът представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните, обществените и международните органи и организации.

Съюзът обединява Сдружение „Браншовата Камара на Индустриалните Хлебопроизводители и Сладкари в България“ и „Федерация на Хлебопроизводителите и Сладкарите в България“.

НБСХС е организацията, която представлява бранша на всички нива.

Членове на браншовия съюз са индустриални, средни и малки предприятия от хлебопекарния и сладкарския сектор, научни институти и училища.

ОРГАНИ НА СЪЮЗА

Върховен орган е Общото събрание.

Управителният Съвет е колективен управителен орган, който организира и ръководи дейността му между заседанията на Общото събрание. Състои се от 7 члена.

Председател на Управителния Съвет е Мариана Кукушева.

Контролен съвет - контролира цялостната дейност на Съюза. Състои се от 2 члена.

ЧЛЕНСТВО

НБСХС членува в БСК и БТПП.

В международен план НБСХС е член на AIBI – International Association of Plant Bakers – aisbl (Европейска Асоциация на Индустриалните Хлебопроизводители).
 

 

Мариана Кукушева
Председател
0888 398799, 0889 494040